Η Εννοιολογική Αλλαγή στον Απειροστικό Λογισμό

(Βασισμένο στο άρθρο: Conceptual change in Mathematics: From rational to (un) real numbers
E. Lehtinen, K. Merenluoto, E. Kasanen
Δημοσιευμένο στο European Journal of Psychology of Education.
Vol. XII, June 1997, #2)
Η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη σε 
Word 2000 κείμενο (σε zip μορφή)
Comments